NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CERTSIGN S.A. (denumita in cele ce urmeaza “certSIGN”), cu sediul social în Bucureşti, Șos. Olteniței nr. 107 A, corp C1, et.1, camera 16, sector 4, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/484/17.01.2006, CUI 18288250, Telefon: 0311 011 870, Fax: 021 311 9905, E-mail: office@certsign.ro, in calitate de operator de date cu caracter personal, prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra in vederea prestarii serviciilor de incredere, in concordanta cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (eIDAS), a standardelor aplicabile serviciilor de certificare, a Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (“GDPR”) si a altor dispozitii de drept ale Uniunii sau drept intern referitoare la protectia datelor si identificarea electronica la distanta utilizand mijloace video.

Datele de contact ale Responsabilului cu protectia datelor al certSIGN:

 • Email: dpd@certsign.ro;
 • Adresa: Bdul. Tudor Vladimirescu, nr. 29A, cladirea AFI Tech Parc 1, et.2, Bucuresti, sector 5.

Sectiunea 1. Scopul si temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal

Scopurile prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal sunt:

a) prestarea serviciilor de incredere pentru emiterea de certificate digitale, utilizarea certificatului in vederea semnarii electronice a documentelor de catre titularul de certificat, livrarea certificatului digital si a token-ului, in cazul in care certificatul digital este emis pe dispozitiv criptografic (token), precum si prestarea serviciilor de validare automata a semnaturilor si sigiliilor electronice calificate, inclusiv plata serviciului de incredere daca este cazul, conform articolului 6 (1) (b) din GDPR;

b) identificarea titularului de certificat digital sau a persoanei desemnate de titularul unui certificat pentru sigiliu electronic sau server web si, in cazul certificatelor calificate, validarea identitatii sale prin verificarea datelor de identitate din actul de identitate ce contine si fotografia persoanei vizate sau prin utilizarea mijlocului de identificare electronica certME, dupa caz, operatiuni realizate in vederea emiterii certificatului digital, conform articolului 6 (1) (c) din GDPR coroborat cu articolul 24 (1) din Regulamentul eIDAS si standardelor aplicabile;

c) fotocopierea documentului de identitate si realizarea de capturi ale imaginii dumneavoastra in situatia in care identificarea se realizeaza la distanta, prin mijloace video, in vederea emiterii certificatelor digitale calificate, conform art. 6 (1) (a) din GDPR si art. 16 (1) din Normele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei privind reglementarea, recunoaşterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video aprobate prin Decizia Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei nr. 564/2021 (Norma ADR);

d) identificarea unica a dumneavoastra prin prelucrarea datelor biometrice, respectiv prelucrarea imaginii faciale transpusa in date biometrice, in cazul in care identificarea s-a realizat prin mijloace video, conform art. 6 (1) (a) si art. 9 (2) (a) din GDPR;

e) inregistarea sesiunii video-audio in situatia in care identificarea se realizeaza la distanta prin mijloace video in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR, utilizarea acestei modalitati de identificarea a dumneavoastra in vederea obtinerii unui certificat digital calificat realizandu-se cu acordul dumneavoastra,

f) accesarea si utilizarea de catre dumneavoastra a platformelor de semnare sau de validare Paperless apartinand certSIGN, conform articolului 6 (1) (b) din GDPR;

g) identificarea si autentificarea persoanei vizate pentru utilizarea aplicatiilor Paperless de semnare sau validare automata a semnaturilor si sigiliilor electronice, apartinand certSIGN, conform articolului 6 (1) (c) din GDPR;

h) reinoirea certificatului digital la solicitarea persoanei vizate, conform articolului 6 (1) (b) din GDPR;

i) confirmarea validitatii certificatului de semnatura electronica, la cererea titularului sau la cererea unei persoane care-si bazeaza conduita pe serviciile de incredere furnizate de certSIGN sau in cadrul unei proceduri judiciare, dupa caz, conform:

 • articolului 6 (1) (b) GDPR pentru validarea la cererea persoanei vizate sau
 • articolului 6 (1) (c) GDPR coroborat cu articolul 24 (2) (h), (3) (4) din Regulamentul eIDAS pentru validarea in celelalte situatii;

j) revocarea/suspendarea certificatului in conditiile prevazute in contract conform articolului 6 (1) (b) din GDPR sau ca urmare a unei obligatii legale a certSIGN conform articolului 6 (1) (c) GDPR coroborat cu articolul 24 (3) (4) din Regulamentul eIDAS;

k) emiterea raportului de validare automata a semnaturilor si sigiliilor electronice calificate;

l) in cazul in care ati facut o achizitie de servicii de incredere de la distanta, vom prelucra datele dumnavoastra si in scopul respectarii dreptului de retragere pe care l-ati exercitat conform OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, coroborat cu art. 6 (1) (c) GDPR;

m) asigurarea securitatii sistemelor si bazelor de date conform articolului 6 (1) (c) GDPR coroborat cu articolul 24 (2) (e), (f), (i) din Regulamentul eIDAS;

n) prevenirea si/sau identificarea fraudelor conform art. 6 alin. (1) lit. (c) GDPR coroborat cu art. 24 alin. (2) lit. (g) din Regulamentul eIDAS;

o) respectarea obligatiilor legale ale Operatorului de date (de ex. transmiterea informatiilor care reprezinta date cu caracter personal la cererea autoritatilor de stat competente, instituirea si actualizarea permanenta a bazei de date a certificatelor de semnatura electronica conform articolului 6 (1) (c) GDPR coroborat cu prevederile Regulamentului eIDAS (articolul 24 (2) k);

p) stocarea datelor, inclusiv a copiei documentului de identitate daca identificarea nu s-a realizat prin mijlocul de identificare electronica certME, pe o perioada de 10 ani de la incetarea valabilitatii certificatului digital. Aceste date se pot folosi si in cadrul unei proceduri judiciare, pe langa scopul asigurarii continuitatii serviciilor de incredere prestate de operator conform art. 6 alin. (1) lit. (c) GDPR coroborat cu art. 24 alin. (2) lit. (h) din Regulamentul eIDAS si art. 20 lit h) din Legea romana nr. 455/2001 privind semnatura electronica, precum si art. 16 alin.(2) si art. 22 din Norma ADR;

q) transmiterea de newsletter-e, materiale promotionale, comunicari de marketing, oferte comerciale sau orice alte informatii relevante privind produsele si serviciile certSIGN in cazul in care v-ati dat consimtamantul in acest sens potrivit art. 6 (1) (a) GDPR;

r) pentru urmarirea intereselor legitime ale Operatorului de date sau ale unui tert cum ar fi pentru raportarile interne ale operatorului sau pentru eficientizarea proceselor companiei, pentru gestionarea contractelor sau documentelor justificativ-contabile, pentru solutionarea sesizarilor, pentru auditarea sau verificarea proceselor interne, pentru apararea drepturilor operatorului cum ar fi recuperarea creantelor detinute de acesta, conform articolului 6 (1) (f) din GDPR.

Temeiurile juridice ale operatiunilor de prelucrare a datelor vizeaza articolul 6 alineat (1) literele (a), (b), (c) si (f) din GDPR si respectiv art. 9 (2) (a) din GDPR, dupa cum au fost detaliate mai sus.

Sectiunea 2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram

Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram sunt, dupa caz, urmatoarele:

 • numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, adresa, precum si toate celelalte date cu caracter personal incluse in actul dumneavoastra de identitate, copia actului de identitate,
 • numar de telefon, adresa de email,
 • imaginea si vocea dumneavoastra (inregistrarea procesului de identificare video realizat in vederea verificarii identitatii);
 • datele biometrice in scopul identificarii unice a dumneavoastra prin prelucrarea imaginii faciale transpusa in date biometrice,
 • datele din certificatul digital,
 • semnatura electronica si numarul semnaturilor acordate/utilizate in cazul certificatelor digitale pentru semnare la distanta,
 • apartenenta titularului de certificat la contul unui client care a transmis certSIGN cererea de emitere a certificatului digital,
 • Codul de autorizare OTP/TOTP,
 • codul IBAN, dupa caz,
 • adresa de livrare pentru furnizarea certificatului digital si a token-ului, in cazul in care certificatul este emis pe dispozitiv criptografic (token),
 • log-uri / IP-ul,
 • semnatura olografa,
 • calitatea de persoana desemnata de titularul unui certificat digital pentru sigiliu electronic sau server web,
 • referinta – codul criptat generat de aplicatia certME a certSIGN necesar identificarii prin intermediul mijlocului de identificare electronica certME.
 • referinta – codul aleatoriu unic generat de aplicatia de emitere certME necesar identificarii prin intermediul mijlocului de identificare electronica certME
 • alte date care se regasesc in documentele electronice supuse serviciului de incredere de validare automata a semnaturilor si sigiliilor electronice calificate.

Prelucrarea datelor biometrice mentionate anterior presupune obtinerea si compararea template-urilor biometrice din fotografia actului de identitate si din fotografia chipului dumneavoastra si se realizeaza prin intermediul aplicatiei videolD (https://www.electronicid.eu/en/solutions/videoid).

Template-ul biometric reprezinta referinta digitala a caracteristicilor distincte care au fost extrase dintr-o proba biometrica. Templateurile biometrice sunt utilizate in timpul procesului de identificare video. Practic, ceea ce se compara nu sunt fotografiile (din actul de identitate si cea obtinuta in timpul sesiunii de identificare, ci templaturile biometrice ale celor doua fotografii).

Sectiunea 3. Utilizarea datelor cu caracter personal si consecintele nefurnizarii acestora

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara in principal pentru semnarea documentelor cu semnatura electronica sau aplicarea sigliilor electronice, respectiv pentru emiterea certificatelor digitale de semnatura electronica sau pentru sigiliu eletcronic ori pentru utilizarea aplicatiilor de semnare Paperless ale certSIGN, sau pentru emiterea certificatelor digitale de server web ori prestarea serviciului de incredere de validare automata a semnaturilor si sigiliilor electronice calificate, dupa caz. Datele cu caracter personal sunt necesare si pentru verificarea identitatii persoanei vizate pentru emiterea certificatelor digilate.

Datele cu caracter personal mentionate mai sus sunt prelucrate direct de catre certSIGN sau cu ajutorul altor operatori cu care ne asociem in vederea identificarii viitorilor titulari de certificate sau a persoanelor desemnate de titularii de certificate digitale pentru sigiliu electronic sau server web si inregistrarii cererilor de emitere certificate, cu respectarea art. 26 din GDPR.
De asemenea, certSIGN, mai poate prelucra datele cu caracter personal in scopul identificarii viitorilor titulari de certificate sau a persoanelor desemnate si inregistrarii cererilor de emitere certificate si prin persoane imputernicite care ofera garantii adecvate, in conformitate cu art.28 din GDPR. Astfel de persoane pot fi persoane juridice carora le-au fost delegate atributii de autoritate de inregistrare delegata a certSIGN sau furnizori de solutii de identificare prin mijloace video.

Refuzul de a furniza datele necesare emiterii certificatului digital si prestarii serviciilor de incredere, conduce la imposibilitatea emiterii certificatului, respectiv a utilizarii semnaturii electronice sau a sigiliului electronic ori a certificatului de server web, sau la imposibilitatea prestarii serviciului de incredere de validare automata a semnaturilor si sigiliilor electronice calificate.

In situatia in care nu sunteti de acord cu operatiunile de prelucrare a datelor dumneavoastra implicate de identificarea persoanei la distanţă utilizând mijloace video prevazute in Sectiunea 1, literele c) – e), va puteti prezenta la sediul Operatorului sau al unui partener al Operatorului (lista partenerilor certSIGN fiind disponibila la www.certsign.ro) pentru obtinerea unui certificat digital calificat de semnatura electronica prin identificarea fizica – fata in fata cu un agent al Operatorului.

Sectiunea 4. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Dupa emiterea certificatului digital, datele cu caracter personal aferente identificarii titularului de certificat si certificatului digital vor fi stocate pentru o perioada de 10 ani de la data incetarii valabilitatii certificatului emis pentru dumneavoastra, in special pentru a putea face dovada certificarii in cadrul unui eventual litigiu si in scopul asigurarii continuitatii serviciului conform articolului 6 (1) (c) GDPR coroborat cu articolul 24 (2) (h) din Regulamentul eIDAS si cu 20 lit h) din Legea romana nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Datele vor putea fi prelucrate si dupa aceasta data, atunci cand exista o obligatie legala sau un temei legal justificativ.

Mentionam ca datele biometrice nu se stocheaza, fiind sterse automat, imediat ce a fost generat rezultatul operatiei de comparare descris in cadrul Sectiunii 2 de mai sus privind categoriile de date.

In cazul in care dupa furnizarea datelor, nu mai doriti emiterea certificatului digital sau nu finalizati procedura de emitere intr-un termen de 60 de zile de la solicitarea certificatului digital, certSIGN va sterge toate datele dumneavoastra cu caracter personal colectate.

In cazul in care procesul de identificare a dumneavoastra de la distanta prin mijloace video este respins, datele cu caracter personal din cadrul inregistarii sesiunii video-audio se pastreaza pentru o perioada de 3 ani de la data inregistarii in scopul documentarii motivelor de respingere pentru evidente interne, pentru controale/audituri externe viitoare, in conformitate cu prevederile Normei ADR, precum si in cazul unui eventual litigiu.

Datele cu caracter personal prelucrate in scopul prestarii serviciului de incredere de validare automata a semnaturilor si sigiliilor electronice calificate vor fi prelucrate astfel:

 • datele din semnaturile si sigiliile electronice validate se stocheaza o perioada de 3 ani de la data generarii raportului de validare,
 • celelalte date din documentele electronice supuse serviciului de validare automata se sterg in momentul emiterii raportului de validare.

De asemenea, in cazul in care nu veti mai dori sa primiti newsletter-e, materiale promotionale, comunicari de marketing, oferte comerciale sau orice alte informatii relevante privind produsele si serviciile noastre, certSIGN nu va mai prelucra datele dumneavoastra in acest scop.

Sectiunea 5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi dezvaluite: dumneavoastra pentru exercitarea drepturilor pe care le aveti in conformitate cu GDPR, auditorilor certSIGN, organismului de supraveghere conform legislatiei aplicabile, autoritatilor si institutiilor publice in baza obligatiilor de drept public, avocatilor pentru a ne reprezenta in cazul unui eventual litigiu sau pentru consultanta, executorilor judecatoresti pentru comunicari contractuale sau punerea in executare a eventualelor hotarari judecatoresti, firme de recuperare creante, partenerilor contractuali ai certSIGN pentru incheierea si executarea contractului (precum: persoane juridice carora le-au fost delegate atributii de autoritate de inregistrare delegata, firme de curierat, furnizori de servicii de identificare prin mijloace video sau furnizori de servicii de plata electronica ori de servicii de mentananta si suport, firmele afiliate certSIGN). De asemenea, datele din certificat pot fi dezvaluite tertilor care-si bazeaza conduita pe serviciile de certificare furnizate de certSIGN (in relația cu care dumneavoastra folositi certificatul), iar in cazul in care tertii sunt institutii publice, pot fi dezvaluite si alte date personale din actul de identitate, in afara de cele din certificat, in scopul dovedirii certificarii potrivit dispozitiilor legale aplicabile.

Sectiunea 6. Transferul datelor in afara Uniunii Europene

certSIGN nu transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara Uniunii Europene/Spatiului Economic European.

Sectiunea 7. Drepturile persoanei vizate

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi prevazute de Regulamentul General privind protectia datelor (art. 13 – 22 din GDPR):

 • Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la operatiunile de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal conform art. 13 si 14 din GDPR;
 • Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la operatorul de date confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care va vizeaza sunt sau nu prelucrate de catre acesta precum si informatii privind operatiunile de prelucrare a datelor dumneavoastra conform art. 15 din GDPR;
 • Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte care va privesc, precum si completarea datelor incomplete conform art. 16 din GDPR;
 • Dreptul la stergerea datelor in conditiile art. 17 din GDPR;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in conditiile reglementate de art. 18 din GDPR;
 • Dreptul de a obtine notificarea de catre certSIGN a destinatarilor carora le-a divulgat datele cu caracter personal orice stergere, rectificare sau restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate in conformitate cu art. 16, 17 alin.(1) si 18 din GDPR, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (art. 19 din GDPR).
 • Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in masura in care operatiunea de prelucrare a datelor se bazeaza pe consimtamant sau are ca temei contractul incheiat cu dumneavoastra in conditiile art. 20 din GDPR.
 • Dreptul la opozitie din motive legate de situatia dumneavoastra particulara asupra prelucrarilor de date efectuate in scopul urmaririi intereselor legitime ale certSIGN sau ale unor terti, potrivit art. 21 din GDPR.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa, in conformitate cu art. 22 din GDPR.

De asemenea, dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul, in masura in care operatiunea de prelucrare a datelor se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra fara ca legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia sa fie afectata (art. 7 (3) din GDPR).

Totodata, va informam ca aveti dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP pentru apararea oricaror drepturi acordate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care v-au fost incalcate, precum si de a apela la instantele de judecata competente.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute de art. 13-22 si art. 7 (3) din GDPR, astfel cum au fost prezentate mai sus, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa Departamentului Protectia Datelor cu Caracter Personal certSIGN:

 • adresa de email: dpd@certsign.ro
 • bdul. Tudor Vladimirescu, nr. 29A, cladirea AFI Tech Parc 1, et.2, Bucuresti, sector 5.

In cazul in care veti adresa o asemenea solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastra prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, veti primi raspuns in termen de cel mult 30 de zile, in conditiile prevazute de GDPR.

Ai nevoie de mai multe informații?

Citește recomandările noastre legate de subiectul selectat. Dacă nu ai găsit ce căutai, solicită informații suplimentare. 

  WindowsMac

  TokenCloud

  *Tipul de fișiere acceptat: pdf, jpg si png. Marime maxima: 5mb

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

  Am luat cunoștință de informațiile cuprinse în “Politica de confidenţialitate”

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în scopuri de marketing
  în conformitate cu “Politica de confidenţialitate”.

  Nu ai găsit ce căutai?

  Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns și transmite-ne un mesaj.

  CITEȘTE INFORMAȚIILE legate de subiectul selectat sau CAUTĂ pe site informațiile de care ai nevoie.

  Detalii legate de semnătura electronică sunt disponibile pe pagina cu Răspunsurile pentru cele mai frecvente întrebări ale clienților.

  Rapid, pot fi aflate informații utile despre obținerea documentului de confirmare, costuri, achiziție online, identificare video, reînnoire, instalare și utilizare:

  Sunt prezentate numeroase detalii legate de :

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns și trimite un mesaj.

  Plasarea comenzii pentru prelungirea valabilității certificatului asigură: costuri reduse, proces simplu și rapid, 100% online, procedură aflată exclusiv în controlul titularului, păstrarea dispozitivului (TOKEN-ului) actual și păstrarea PIN-ului.

  • Singura condiție care trebuie îndeplinită pentru prelungirea valabilității certificatului pentru semnătură este ca actualul certificat să fie în perioada de valabilitate la momentul plasării comenzii de prelungire. Pentru plasarea comenzii de prelungire este necesară autentificarea în platforma certSIGN rekey.certsign.ro, iar autentificarea se poate face doar în baza certificatului actual.

  Dacă certificatul actual a expirat, nu mai poate fi făcută reînnoirea și este necesară achiziția unui nou certificat pentru semnătură electronică. Recomandăm accesarea platformei certSIGN pentru achiziția certificatelor calificate pe TOKEN și urmarea pașilor indicați.

  certSIGN transmite, pe adresa de e-mail din certificat, procedura pentru reînnoirea certificatului cu 45 de zile înainte de expirarea certificatului actual. Dacă procedura nu a fost încă urmată, cu 15 zile înainte de expirarea certificatului, certSIGN retrimite e-mail-ul de informare privind reînnoirea. Transmiterea întârziată a cererii nu garantează reînnoirea online certificatului.

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Plasarea comenzii pentru prelungirea valabilității certificatului asigură: costuri reduse, proces simplu și rapid, 100% online, procedură aflată exclusiv în controlul titularului, păstrarea contului webSIGN actual și păstrarea modalității de autentificare.

  Singura condiție care trebuie îndeplinită pentru prelungirea online a valabilității certificatului pentru semnătură (reînnoire) este ca actualul certificat să fie în perioada de valabilitate la momentul plasării comenzii de prelungire. Plasarea comenzii de prelungire se face direct din platforma certSIGN  websign.ro.

  Dacă certificatul actual a expirat, nu mai poate fi făcută reînnoirea și este necesară achiziția unui nou certificat pentru semnătură electronică în CLOUD. Recomandăm accesarea platformei certSIGN pentru achiziția certificatelor calificate în CLOUD și urmarea pașilor indicați.

  certSIGN transmite, pe adresa de e-mail din certificat, procedura pentru reînnoirea certificatului cu 45 de zile înainte de expirarea certificatului actual. Dacă procedura nu a fost încă urmată, cu 15 zile înainte de expirarea certificatului, certSIGN retrimite e-mail-ul de informare privind reînnoirea. Transmiterea întârziată a cererii nu garantează reînnoirea online a certificatului.

  În platforma de semnare webSIGN, pe perioada celor 45 de zile înainte de expirarea certificatului actual, va afișat un banner cu informarea privind termenul pentru reînnoirea certificatului. Acest banner va dispărea după transmiterea cererii de reînnoire.

  Autentifică-te în platforma websign.ro și reînnoiește certificatul în CLOUD:

  • Începe procesul din informarea afișată;
  • Alege perioada de valabilitate pentru noul certificat: 1, 2 sau 3 ani;
  • Citește informările din pagină și bifează acordul;
  • Achită online contravaloarea produsului selectat;
  • Completează datele cerute în pasul următor;
  • Încarcă și trimite o copie a documentului tău de identitate;
  • Apasă butonul Înregistrare, acceptă Termenii și Condițiile Generale;
  • Semnează cererea pentru noul certificat folosind codul de autorizare din aplicația de autorizare instalată pe telefon.

  Etapa de generarea a cererii de certificat este finalizată când în platforma de cloud este afișat mesajul “Cererea a fost trimisă pentru aprobare”.

  După validarea cererii, cu 3 zile înainte de expirarea certificatului actual, certSIGN va emite automat noul certificat. Indiferent de data la care este făcută comanda pentru prelungire, perioada de valabilitate a noului certificatului va începe cu 3 zile înainte de expirarea actualului certificat. După emiterea noului certificat, platforma webSIGN va putea fi utilizată în continuare pentru semnarea documentelor în cloud, pe toată durata noii perioade de valabilitate.

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Plasarea comenzii pentru prelungirea valabilității certificatului asigură: costuri reduse, proces simplu și rapid, 100% online, procedură aflată exclusiv în controlul titularului, păstrarea contului webSIGN actual și păstrarea modalității de autentificare.

  Singura condiție care trebuie îndeplinită pentru prelungirea valabilității certificatului pentru semnătură (reînnoire) este ca actualul certificat să fie în perioada de valabilitate la momentul plasării comenzii de prelungire. Plasarea comenzii de prelungire se face direct din platforma certSIGN websign.ro.

  Dacă certificatul actual a expirat, nu mai poate fi făcută reînnoirea și este necesară achiziția unui nou certificat pentru semnătură electronică în CLOUD. Recomandăm accesarea platformei certSIGN pentru achiziția certificatelor calificate în CLOUD și urmarea pașilor indicați.

   

  certSIGN transmite, pe adresa de e-mail din certificat, procedura pentru reînnoirea certificatului cu 45 de zile înainte de expirarea certificatului actual. Dacă procedura nu a fost încă urmată, cu 15 zile înainte de expirarea certificatului, certSIGN retrimite e-mail-ul de informare privind reînnoirea. Transmiterea întârziată a cererii nu garantează reînnoirea online a certificatului.

   

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Plasarea comenzii online pentru prelungirea valabilității asigură: costuri reduse, proces simplu și rapid, 100% online, procedură aflată exclusiv în controlul titularului, păstrarea dispozitivului (TOKEN-ului) actual și păstrarea PIN-ului.

  Singura condiție care trebuie îndeplinită pentru prelungirea valabilității certificatului pentru semnătură (reînnoire) este ca actualul certificat să fie în perioada de valabilitate la momentul plasării comenzii de prelungire. Este necesară autentificarea în platforma certSIGN rekey.certsign.ro, iar autentificarea se poate face doar în baza certificatului calificat actual.

  Pe adresa de e-mail din certificat, certSIGN transmite procedura pentru reînnoirea certificatului, cu 45 de zile înainte de expirarea certificatului actual. Dacă procedura nu a fost încă urmată, cu 15 zile înainte de expirarea certificatului, certSIGN retrimite e-mail-ul de informare privind reînnoirea.

  Transmiterea întârziată a cererii nu garantează reînnoirea online a certificatului.

  Dacă a fost depășită perioada de valabilitate, certificatul actual nu mai poate fi reînnoit și este necesară achiziția unui nou certificat pentru semnătură electronică. Recomandăm accesarea platformei certSIGN pentru achiziția certificatelor calificate pe TOKEN și urmarea pașilor indicați.

  Procedura de reînnoire online a certificatului are trei etape:

  1. Comandarea prelungirii valabilității certificatului pe platforma rekey.certsign.ro – poate fi făcută oricând, cel târziu cu 3 zile înainte de expirarea actualului certificat;
  2. Generarea cererii de certificat cu aplicația certSIGN Enroll – poate fi făcută oricând, cel târziu cu 3 zile înainte de expirarea actualului certificat;
  3. Încărcarea pe TOKEN a noului certificat cu ajutorul aplicației certSIGN Enroll – noul certificat se emite cu 3 zile înainte de expirarea certificatului actual pentru care se face reînnoirea.

  Indiferent de data la care este făcută comanda pentru prelungire, perioada de valabilitate a noului certificatului va începe cu 3 zile înainte de expirarea actualului certificat. Reamintim, după reînnoire NU este necesară înlocuirea TOKEN-ului actual. La încărcarea pe TOKEN a noului certificat, vechiul certificat va fi șters.

  Este necesar să fie refăcute înrolările/reînnoirile în platformele instituțiilor unde vei folosi nou certificat, precum: ANAF, CNAS, UNNPR etc.

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Verifică ce soluție există dacă ești într-una dintre cele mai frecvente situații cu care te poți confrunta la obținerea documentului de confirmare.

  Documentul se obține simplu și rapid din platforma de confirmare certSIGN. Oricând și de câte ori este necesar. Ai nevoie doar de certificatul tău digital calificat pentru semnătură electronică.

  Ai certificat în CLOUD și primești eroare la autentificarea în platforma de confirmare certSIGN

  • SOLUȚIE: Închide browserul și aplicația paperLESS vTOKEN și reia procedura. Redeschide aplicația paperLESS vTOKEN, apoi deschide platforma de confirmare și alege Autentificare cu certificatul. Codul de autorizare trebuie introdus cât mai rapid. Codul este generat de aplicația de autorizare instalată pe telefon.

  Eroare la deschiderea documentului

  • SOLUȚIE: Documentul de confirmare precompletat este salvat automat în folderul destinat descărcărilor de pe calculator. Deschide documentul din folderul unde a fost salvat. Folosește doar aplicația Adobe Reader.

  Nu găsești pe calculator fișierul cu documentul precompletat

  • SOLUȚIE: Fișierul descărcat are denumirea prenume_nume.pdf (exemplu: mihai_ionescu.pdf). Caută în calculator un fișier cu acest nume.

  Documentul nu include semnătura certSIGN

  • SOLUȚIE: Reia procedura și urmărește cu atenție toți pașii din platformă. După ce ai semnat documentul, acesta trebuie încărcat din nou în platformă pentru a fi contrasemnat automat de certSIGN. După semnare vei primi mesajul “Descarcă documentul procesat”. Deschide documentul procesat doar cu aplicația Adobe Reader.

  Nu găsești pe calculator fișierul cu documentul de confirmare procesat de certSIGN

  • SOLUȚIE: Documentul de confirmare procesat (contrasemnat) este salvat automat în folderul destinat descărcărilor de pe calculator sub denumirea confirmare.pdf. Caută în calculator un fișier cu acest nume.

  Documentul pe care l-ai semnat nu este acceptat în platforma de confirmare prentru că conține modificări

  • SOLUȚIE: Reia procedura fără sa faci nicio modificare a informaților din documentul precompletat. Documentul conține exact datele certificatului digital certSIGN cu care ești autentificat în platforma de confirmare. Informațiile sunt verificate automat și nu sunt acceptate modificări.

  Documentul conține modificări și nu este acceptat la încărcare la ANAF

  • SOLUȚIE: Reia descărcarea documentului contrasemnat de certSIGN și nu îl modifica după descărcare. ANAF acceptă documentul doar dacă NU a fost modificat în niciun fel, iar salvarea sa este considerată o modificare.

  Pagina platformei de confirmare certSIGN a fost închisă înainte de obținerea documentului

  • SOLUȚIE: Reia procedura, începând cu autentificarea cu certificatul digital în platforma de confirmare certSIGN, și parcurge din nou pașii până la obținerea documentului de confirmare contrasemnat automat de certSIGN.

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Achiziția certificatului calificat certSIGN în CLOUD din catalogul SICAP se poate face parcurgând, în această ordine, etapele:

  1. Autentificare în contul SICAP:
   • Inițiază achiziția Semnătură electronică la distanță paperLESS din catalogul SICAP;
   • Alege certificatul în funcție de perioada de valabilitate: 1, 2 sau 3 ani;
   • Completează datele necesare pentru emiterea certificatului;
   • Finalizează achiziția din catalog.
  2. După acceptarea comenzii, la adresa de email comunicată în SICAP, certSIGN va transmite proforma, documentele necesare și instrucțiuni privind emiterea certificatului.
  3. Printează și completează documentele primite, conform indicațiilor din email.

  Emiterea certificatului digital pentru semnătură electronică este posibilă doar după identificarea titularului de certificat digital calificat, în baza actului de identitate.

  Pentru identificare, titularul de certificat se poate prezenta* personal la unul dintre sediile sau partenerii certSIGN cu:

  • actul de identitate, în original;
  • documentele primite pe adresa de email, printate și completate.

  * Dacă titularul nu se poate prezenta personal la un partener certSIGN, documentele pot fi trimise prin curier/postă la adresa sediului central certSIGN, Documentele trebuie să fie însoțite de „Declarația pe proprie răspundere” autentificată notarial sau atestată de un avocat.

  După primirea documentelor în format corect și complet, în maxim 24 ore, certSIGN va transmite către adresa de email a titularului două invitații:

  • pentru configurarea mecanismului de autorizare;
  • pentru activarea contului în platforma de semnare paperLESS webSIGN și descărcarea aplicației pentru tokenul virtual, paperLESS vTOKEN (inclusă gratuit în pachet).

  Certificatul digital se va emite automat la prima introducere a unui cod de autorizare, după autentificarea în contul din platforma cloud  paperLESS webSIGN. Factura fiscală va fi transmisă după emiterea certificatului și va avea 30 zile termen de plată.

  În catalogul SICAP, produsele se găsesc astfel:

  • Semnătură electronică la distanță paperLESS 1
   • Număr referință: W_1
   • Cod și denumire CPV: 79132100-9 – Servicii de certificare a semnăturii electronice (Rev.2)
  • Semnătură electronică la distanță paperLESS 2
   • Număr referință: W_2
   • Cod și denumire CPV: 79132100-9 – Servicii de certificare a semnăturii electronice (Rev.2)
  • Semnătură electronică la distanță paperLESS 3
   • Număr referință: W_3
   • Cod și denumire CPV: 79132100-9 – Servicii de certificare a semnăturii electronice (Rev.2)

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Achiziția Kit-ului certSIGN pentru semnătură electronică din catalogul SICAP se poate face parcurgând, în această ordine, etapele:

  1. Autentificare în contul SICAP:
  • Inițiază achiziția pentru Kit Semnătură electronică din catalogul SICAP;
  • Alege certificatul în funcție de perioada de valabilitate: 1, 2 sau 3 ani;
  • Completează datele necesare pentru emiterea certificatului;
  • Finalizează achiziția din catalog.
  1. După acceptarea comenzii, la adresa de email comunicată în SICAP, certSIGN va transmite proforma, documentele necesare și instrucțiuni privind emiterea certificatului.
  2. Printează și completează documentele primite, conform indicațiilor din email.

  Emiterea certificatului digital pentru semnătură electronică este posibilă doar după identificarea titularului de certificat digital calificat, în baza actului de identitate.

  Pentru identificare, titularul de certificat se poate prezenta personal* la unul dintre sediile sau partenerii certSIGN cu:

  • actul de identitate, în original;
  • documentele primite pe adresa de email, printate și completate.

  * Dacă titularul nu se poate prezenta personal la un partener certSIGN, documentele pot fi trimise prin curier/postă la adresa sediului central certSIGN, Documentele trebuie să fie însoțite de „Declarația pe proprie răspundere” autentificată notarial sau atestată de un avocat.

  certSIGN va emite certificatul în 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor în format corect și complet. Livrarea Kitului de semnătură se va efectua prin curier, la adresa menționată la achiziție. Factura fiscală va fi transmisă după emiterea certificatului și va avea 30 zile termen de plată.

  În catalogul SICAP, produsele se găsesc astfel:

  • Kit semnătură electronică cu valabilitate 1 an
   • Număr referință: K1
   • Cod și denumire CPV: 79132100-9 – Servicii de certificare a semnăturii electronice (Rev.2)
  • Kit semnătură electronică cu valabilitate 2 ani
   • Număr referință: K2
   • Cod și denumire CPV: 79132100-9 – Servicii de certificare a semnăturii electronice (Rev.2)
  • Kit semnătură electronică electronica cu valabilitate 3 ani
   • Număr referință: K3
   • Cod și denumire CPV: 79132100-9 – Servicii de certificare a semnăturii electronice (Rev.2)

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Semnătura electronică se realizează cu ajutorul certificatului digital calificat stocat pe TOKEN și, pentru utilizarea certificatului trebuie instalată pe calculator aplicația de management a tokenului.

  Așadar, dacă este prima utilizare a TOKEN-ului pe acest calculator:

  • Alege versiunea de aplicație potrivită tipului de TOKEN, din secțiunea Suport/Instalare token a website-ului certSIGN;
  • Cu TOKEN-ul deconectat de la calculator, instalează pe calculator ultima versiune de aplicație de management a dispozitivului;
  • După instalare, conectează TOKEN-ul. Pentru utilizare este necesar să cunoști codul PIN.

   Codul PIN este transmis folosind una dintre aceste două variante:

  • document electronic generat de titularul certificatului, în format pdf, după primirea Kitului de semnătură, printr-un mecanism automatizat: titularul accesează un link specific primit pe email și, în pagina deschisă, completează informațiile solicitate și codul pentru generare. Instrucțiunile și codul pentru generare sunt incluse în plicul conținând Kitul de semnătură, transmis de certSIGN;

  SAU

  • document fizic, securizat, transmis de certSIGN, prin curier, la adresa poștală indicată la achiziția certificatului. Documentul este transmis într-un plic separat de plicul care conține Kitul pentru semnătură.

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  AI BLOCAT TOKEN-UL?Pentru deblocarea TOKEN-ului și stabilirea unui nou cod PIN este nevoie de codul PUK. Codul PUK are 14 caractere și se găsește pe:
  • documentul electronic generat de titularul certificatului, în format pdf, folosind mecanismul automatizat.

  Reamintim: După primirea Kitului de semnătură, titularul a accesat  un link primit pe email și, în pagina deschisă, a introdus informațiile solicitate și codul pentru generare primit de la certSIGN în plicul conținând Kitul de semnătură. Apoi a fost generat PIN/PUK.

  SAU
  • documentul fizic, securizat, primit prin curier de la certSIGN. Documentul a fost transmis într-un plic separat de plicul care conținea Kitul pentru semnătură.
  Pregătește codul PUK și accesează secțiunea Deblocare token din pagina de Suport a website-ului certSIGN. Urmează pașii descriși ținând cont de modelul TOKEN-ului și de sistemul de operare* al PC-ului/laptopului.*Sistemele de operare macOS Sonoma, Ventura și Monterey acceptă doar parole PIN de maxim 8 caractere.Dacă NU mai sunt disponibile încercări de utilizare a codului PUK înseamnă că acest cod este blocat și nu se mai poate defini alt PIN. În această situație:
  • TOKEN-ul este blocat definitiv și nu se mai poate folosi;
  • Certificatul de pe acest TOKEN trebuie revocat și trebuie emis un nou certificat, pe un nou TOKEN.
  ALTE INFORMAȚII
  • Dacă aplicația de management a TOKEN-ului nu este instalată, accesează secțiunea Suport/Instalare token și urmează pașii descriși ținând cont de modelul TOKEN-ului și de sistemul de operare al PC-ului/laptopului.
  • Poți verifica în aplicația de management a TOKEN-ului dacă mai sunt disponibile încercări de utilizare a codului PUK (Digital Signature PUK retries remaining = X).
  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Identificarea video neasistată este un element important în procesul de obținere a certificatului digital calificat pentru semnătură electronică. Emiterea este posibila doar după identificarea titularului de certificat digital calificat, în baza actului de identitate.

  • Procedura de identificare video este simplă, dar strictă. Acordă atenție sporită condițiilor care trebuie respectate în timpul identificării.
  • Pe toata durata sesiunii, trebuie sa fii singura persoana care apare în fața camerei video.
  • Începe sesiunea de identificare. Pagina aplicației, deschisa în browser, va solicita acces la microfon si camera Sesiunea poate fi continuată doar daca este permis accesul aplicației de identificare la camera și microfon. Recomandăm folosirea browser-ului Google Chrome.

  După încheiere, sesiunea de identificare video trebuie validată de certSIGN. Răspunsul nostru va fi transmis în maxim 24 de ore, pe e-mail. Dacă sesiunea:

  • A fost acceptată, vei primi pe email informațiile privind modul în care va fi livrat certificatul pentru semnătură electronică;
  • NU a putut fi validată sau a fost întreruptă, din orice motiv, vei primi pe email indicațiile necesare pentru reluarea și/ sau finalizarea procesului. Nu va fi necesară și reluarea plății.

  Urmărește acest video care prezinta condițiile ce trebuie respectate în timpul identificării video.

  Reamintim că, pentru realizarea identificării video, sunt necesare:

  • camera video și microfon – poți folosi orice laptop/ desktop/ telefon/ tabletă care are cameră video cu rezoluție minim 2 mega pixeli. Recomandăm Android;
  • conexiune stabilăla internet – recomandăm rețeaua mobila de date 4G/5G, cu Wi-Fi oprit;
  • telefonul mobil – în timpul identificării video vei primi prin SMS un cod numeric care va fi solicitat de aplicația de identificare;
  • documentul de identitate* în original – va fi nevoie sa îl prezinți la camera video în timpul sesiunii de identificare.

  * Lista cu documentele de identitate acceptate la identificarea video este disponibila AICI.

   

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  În acest domeniu, certSIGN furnizează servicii precum:

  • servicii pentru garantarea identității în blockchain, certME

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Produse şi servicii

  • Suntem cunoscuți mai ales pentru serviciile de semnătură electronică, însă expertiza noastră acoperă domenii precum identitate digitală, securitatea organizațiilor și a dispozitivelor de lucru, arhivare.

  Cercetare și inovare

  • La certSIGN, aliniem aspectele teoretice ale tehnicii la nevoile societății, prin programe de cercetare naționale și europene și, în același timp, prin programe de investiții private.

  Citește mai multe detalii sau transmite-ne un mesaj.

  În domeniul arhivării, certSIGN oferă servicii precum: prelucrare arhivistică, digitizarea documentelor, restaurare, depozitarea documentelor, eliberarea de adeverințe, lucrări de selecționare, distrugerea confidențială a informațiilor, procesarea şi stocarea documentelor electronice.

  Sunt disponibile:

  • Servicii de prelucrare arhivistică: pregătirea documentelor pentru transport, transportul la centrul de procesare certSIGN, asigurarea materialelor necesare pentru prelucrarea arhivei, prelucrarea arhivistică și returul la sediul beneficiarului.
  • Servicii de arhivare electronică: setup inițial, încărcarea documentelor în platformă în proces manual, de client, acces în platforma de arhivare electronică 24/24h 7/7 zile la documentele încărcate.
  • Servicii de depozitare documente: asigurarea cutiilor necesare pentru depozitarea arhivei, sigilarea cutiilor, transportul la sediul depozitului de arhivă certSIGN, inițializarea cutiilor de arhivă în sistemul de depozitare, acces cutii cu documente din arhiva, în limita a 5 cutii/lună.

  Citește mai multe detalii despre aceste servicii.

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Serviciile și soluțiile certSIGN de securitate cibernetică acoperă toate scenariile pentru protejarea asset-urilor digitale în fața amenințărilor cibernetice, în concordanță cu reglementările legislative în vigoare și cu bunele practici din domeniu.

   

  Află detalii despre:

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Detalii legate de modalitatea de personalizare semnăturii astfel încât în aspectul acesteia să fie incluse și informațiile solicitate de OUG 140/2020  cu privire la specialiștii din domeniile construcții, arhitectură și urbanism sunt disponibile pe pagina Creare aspect semnătură OUG 140/2020

  De asemenea, alte informații legate de semnătura electronică sunt disponibile pe pagina cu 

  Răspunsurile pentru cele mai frecvente întrebări ale clienților

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Pentru a obține de la certSIGN certificatul calificat de semnătură electronică pentru semnarea documentelor din domeniile construcții, arhitectură și urbanism, în conformitate cu OUG 140, sunt necesare:

  • completarea și prezentarea documentelor specifice;
  • identificarea viitorul titular de certificat pentru semnătură electronică;
  • plata proformei primite din partea certSIGN.

  DOCUMENTELE

  Transmite-ne un mesaj și solicită documentele necesare pentru achiziția Kit-ului de semnătură. certSIGN va transmite, pe email, un set de documente ce trebuie completate cu datele viitorului titular de certificat pentru semnătură electronică.

   

  Documentele trebuie prezentate către certSIGN în original, completate, printate și semnate (2 exemplare), alături de copiile documentelor care atestă încadrarea profesională. Pe scurt, sunt necesare:

  • ORIGINAL (2 exemplare, semnate) pentru: “Contract”, “Termeni și condiții generale”. Pentru cazul documentelor transmise prin curier e necesară “Declarația” completată după modelul certSIGN:
  • autentificată la notar; SAU
  • atestată de un avocat în temeiul art.3 al.3 din legea 51/1995.
  • COPIE pentru: Cartea de identitate a titularului, Certificatul de Înregistrare Fiscală, Documentele de atestare profesională.

  IDENTIFICAREA

  Persoana pentru care certSIGN va emite certificatul digital calificat se va prezenta personal, cu actul de identitate original, la unul dintre sediile sau partenerii certSIGN, în vederea identificării.

  Alternativ, identificarea titularului de certificat se poate efectua și transmițând la sediul certSIGN documentele de mai sus însoțite, obligatoriu, de “Declarația” completată după modelul certSIGN (autentificată la notar sau atestată de un avocat în temeiul art.3 al.3 din legea 51/1995).

  ATENȚIE: Pentru fiecare Entitate emitentă (ex. OAR, ISCIR etc.) se emite un certificat distinct.

  Citește despre Semnătura electronică în construcții, arhitectură și urbanism

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Pentru acces în Sistemul Informatic Integrat Vamal (SIIV) la secțiunile AES și NCTS5 RO UMG Trader Producție trebuie să încarci certificatul tău calificat și certificatul intermediar al autorității care a emis certificatul. Certificatele se încarcă în platforma UMG Trader, într-unul dintre formatele .cer/.der/.crt.

   

  CUM OBȚII CERTIFICATUL INTERMEDIAR ÎN FORMATUL SOLICITAT?

   

  CUM OBȚII CERTIFICATUL PERSONAL ÎN FORMATUL SOLICITAT?

  • Conectează TOKEN-ul sau deschide aplicația paperLESS vTOKEN și urmează acești pași.
   • Dacă NU ai TOKEN-ul/aplicația paperLESS vTOKEN la dispoziție accesează link-ul https://registru.certsign.ro/cgi-bin/pubra/pubra/get_cert, completează datele din certificatul calificat (nume și prenume complet sau adresa de email), identifică certificatul cu care dorești înregistrarea și apasă butonul „Descarcă DER”.
  • Certificatul calificat se va descărca în mod automat în format .crt.

  Pe pagina web Utilizarea certificatului de semnătură electronică în platforma Sistemul Informatic Integrat Vamal sunt disponibile mai multe detalii despre descărcarea certificatului titularului și a certificatului autorității intermediare solicitate la înregistrarea pentru depunerea declarațiilor vamale folosind semnătura electronică.

   

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Dacă sesiunea de identificare video a fost întreruptă, din orice motiv, sau nu a putut fi validată, certSIGN va transmite pe email, în maxim 24 de ore, indicațiile necesare pentru reluarea și/ sau finalizarea procesului de identificare. Nu va fi necesară și reluarea plății. Condițiile care trebuie respectate pentru identificare sunt aceleași.

   

  Așteaptă primirea noului link pentru identificare video. Procedura poate fi reîncepută după primirea noului link pentru deschiderea sesiunii de identificare video.

  • Procedura de identificare este simplă, dar strictă. Acordă atenție sporită condițiilor care trebuie respectate în timpul identificării.
  • Pe toata durata sesiunii, trebuie sa fii singura persoană care apare în fața camerei video.
  • Începe sesiunea de identificare. Pagina aplicației, deschisa în browser, va solicita acces la microfon si camera Sesiunea poate fi continuată doar daca este permis accesul aplicației de identificare la camera și microfon. Recomandăm folosirea browser-ului Google Chrome.

  Urmărește acest video care prezinta condițiile ce trebuie respectate în timpul identificării video.

  Reamintim că, pentru realizarea identificării video, sunt necesare:

  • camera video și microfon – poți folosi orice laptop/ desktop/ telefon/ tableta care are camera video cu rezoluție minim 2 mega pixeli. Recomandăm Android;
  • conexiune stabilăla internet – recomandam rețeaua mobila de date 4G/5G, cu Wi-Fi oprit.
  • telefonul mobil – în timpul identificării video vei primi prin SMS un cod numeric care va fi solicitat de aplicația de identificare;
  • documentul de identitate* în original – va fi nevoie sa îl prezinți la camera video în timpul sesiunii de identificare.

  * Lista cu documentele de identitate acceptate la identificarea video este disponibila AICI.

   

  După încheiere, sesiunea de identificare video trebuie validata de certSIGN. Răspunsul nostru va fi transmis în maxim 24 de ore, pe e-mail. Dacă sesiunea:

  • A fost acceptată, vei primi pe email informațiile privind modul în care vei primi certificatul pentru semnătură electronică;
  • NU a putut fi validată sau a fost întreruptă, din orice motiv, vei primi pe email indicațiile necesare pentru reluarea și/ sau finalizarea procesului. Nu va fi necesară și reluarea plății.

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  NU AI GĂSIT CODUL PIN/PUK?

  certSIGN transmite codurile PIN/PUK pentru certificatele pe TOKEN, folosind una dintre cele două variante:

  • Un document electronic generat de titularul certificatului, în format pdf, folosind un mecanism automatizat. Vezi detalii mai jos. SAU
  • Un document fizic, securizat, transmis de certSIGN, prin curier, la adresa poștală indicată la achiziția certificatului. Documentul este transmis într-un plic separat de plicul care conține Kitul pentru semnătură.

  CUM SE TRANSMIT PIN/PUK?

  ELECTRONIC dacă adresa de email asociată certificatului digital a fost validată după completarea cererii de achiziție a certificatului.

  Documentul conținând PIN/PUK trebuie generat electronic de titularul certificatului. Acest document se poate obține doar după primirea codului pentru generare. Se va accesa link-ul transmis de certSIGN pe email și, în pagina deschisă, se vor completa informațiile solicitate și codul pentru generare.

  • Codul pentru generare este transmis de certSIGN către titular în plicul cu Kitul de semnătură electronică, împreună cu TOKEN-ul fizic, la adresa poștală indicată la achiziția certificatului.
  • LINK-ul este transmis către adresa email declarată la achiziția certificatului. În pagina deschisă după accesarea link-ului, titularul completează informațiile solicitate, codul pentru generare și apoi obține documentul pdf conținând PIN/PUK.

  ATENȚIE: După 3 încercări nereușite de generare a PIN/PUK se blochează link-ul. Această situație trebuie semnalată către certSIGN.

  După finalizare, documentul (PIN.pdf) conținând PIN/PUK trebuie salvat și păstrat în siguranță.

  SAU

  FZIC document securizat, în plic, transmis prin curier la adresa poștală declarată la momentul achiziției, dacă adresa de email asociată certificatului digital calificat pentru semnătura electronică NU a fost validată după completarea cererii de achiziție a certificatului.

   

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  CUM OBȚII DOCUMENTUL DE CONFIRMARE?

  Documentul de confirmare se obține simplu și rapid din platforma de confirmare certSIGN. Oricând și de câte ori este necesar. Ai nevoie doar de certificatul tău digital calificat pentru semnătură electronică.

   

  Descarci documentul precompletat cu datele tale. Îl semnezi electronic. Transmiți documentul semnat pentru a fi contrasemnat automat de certSIGN. Primești documentul de confirmare semnat de certSIGN. Toate acțiunile în aceeași platformă.

  Detaliat, pentru obținerea documentului de confirmare trebuie să parcurgi următoarele etape, în această ordine:

  • conectează TOKEN-ul la calculator SAU deschide aplicația paperLESS vTOKEN (dacă ai certificat în CLOUD);
   • Dacă ești la prima utilizare a certificatului, instalează aplicația de management pentru TOKEN-ul fizic SAU instalează aplicația tokenului virtual, paperLESS vTOKEN, și configurează accesul în platforma webSIGN pentru certificatul în CLOUD;
  • accesează platforma confirmare.certsign.ro și autentifică-te folosind certificatul;
  • descarcă documentul de confirmare precompletat. Fișierul descărcat are denumirea prenume_nume.pdf (exemplu: mihai_ionescu.pdf).
   • Păstrează browser-ul deschis pentru a putea continua procedura;
  • semnează electronic documentul în aplicația Adobe Reader folosind certificatul digital de la certSIGN;
  • încarcă înapoi, în platforma de confirmare certSIGN, documentul pe care l-ai semnat. Folosește butonul Încarcă;
  • din aceeași pagină, descarcă documentul procesat automat de certSIGN, în mai puțin de 5 minute.
   • Documentul de confirmare procesat (contrasemnat) este salvat automat în folderul destinat descărcărilor de pe calculator cu denumirea confirmare.pdf.

  Urmărește unul dintre aceste tutoriale, în funcție de tipul de semnătură pe care îl ai:

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Cum obții semnătura electronică în CLOUD?

  Semnătura electronică se realizează cu ajutorul unui certificat digital calificat, iar pentru obținerea certificatului în CLOUD trebuie parcurse etapele:

  • Accesează paperless.certsign.ro
  • Alege certificatul în funcție de valabilitate: 1, 2 sau 3 ani;
  • Completează formularul de înregistrare, inclusiv datele firmei dacă este cazul;
  • Efectuează plata;
  • Parcurge etapa de identificare video la distanță. Vezi care sunt condițiile ce trebuie respectate în timpul identificării video;
  • Verifică adresa de e-mail completată în formularul de înregistrare. Vei primi din partea certSIGN informații privind sesiunea de identificare video și emiterea certificatului calificat, în maxim 24 de ore.

  ATENŢIE! Utilizarea certificatului în cloud la instituții precum ANAF, SPV, AFM etc., pentru semnarea documentelor salvate local sau autentificarea la anumite platforme web se poate face doar  folosind:

  • sistem de operare Windows (versiuni 8.1, 10 sau 11) și
  • aplicația tokenului virtual paperLESS vTOKEN (inclusă gratuit în pachet). Aplicația este compatibilă cu Windows 8.1, 10 și 11, dar nu poate fi utilizată pe MAC.

  Dacă informațiile legate de titularul certificatului sunt corecte și complete, certSIGN va trimite către adresa de email indicată în formularul de înregistrare două invitații:

  • pentru configurarea mecanismului de autorizare;
  • pentru activarea contului în platforma de semnare paperLESS webSIGN și descărcarea aplicației pentru token-virtual, paperLESS vTOKEN (inclusă gratuit în pachet).

  Dreptul de utilizare al semnăturii electronice în cloud va fi acordat doar după configurarea mecanismului de autorizare și activarea contului de utilizator în platforma de semnare paperLESS webSIGN, conform instrucțiunilor primite.

  Certificatul digital se emite automat, după autentificarea în contul din platforma de cloud webSIGN, la prima introducere a unui cod de autorizare.

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Cum obții semnătura electronică cu TOKEN?

  Semnătura electronică se realizează cu ajutorul unui certificat digital calificat, și pentru obținerea certificatului pe TOKEN trebuie parcurse etapele:

  • Accesează emitere2.certsign.ro
  • Alege certificatul în funcție de valabilitatea lui: 1, 2 sau 3 ani;
  • Completează formularul de înregistrare, inclusiv datele firmei, dacă este cazul;
  • Efectuează plata;
  • Parcurge etapa de identificare video la distanță;
  • Verifică adresa de e-mail completată în formularul de înregistrare. Vei primi din partea certSIGN informații privind sesiunea de identificare video și emiterea certificatului calificat, în maxim 24 de ore.

  Urmărește acest video care prezintă detaliile procedurii de achiziție online.

  Emiterea certificatului este posibila doar după identificarea titularului de certificat digital calificat, în baza actului de identitate.

  Dacă informațiile legate de titularul certificatului sunt corecte și complete, certSIGN va expedia plicul cu Kit-ul pentru semnătură electronică la adresa poștală indicată în formularul de înregistrare. Plicul va conține:

  • TOKEN-ul cu certificatul digital calificat;
  • Documentul conținând certificatul digital în formă printată;
  • Instrucțiuni pentru generarea codurilor PIN/PUK (dacă este cazul).

  Documentul conținând PIN/ PUK va fi livrat independent de plicul ce conține TOKEN-ul, folosind una dintre cele două variante:

  • document electronic generat de titularul certificatului (utilizând un mecanism automatizat: titularul primește și accesează un link și, în pagina deschisă, completează informațiile solicitate și codul pentru generare); SAU
  • document fizic (securizat, transmis de certSIGN, prin curier, la adresa poștală indicată la achiziția certificatului).

  Pentru mai multe informații poți vizita și pagina Semnătură electronică cu token.

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.